Shop More Submit  Join Login
About Deviant Member ???Female/Philippines Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 94 Deviations 901 Comments 3,373 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Groups

Activity


After almost one month of no electricity, it's finally back!!!!!
#sharemanlang
          Marami ang nangyari noong araw na iyon, May nasirang bahay, may nalungkot,may nagkaroon ng baha, at may nag typhoon party. Ang nangyari sa amin, binaha kami, umapaw ang tubig sa gutter kaya nabasa ang bahay namin. Noong nagising ako, malakas ang ulan, mamaya-maya ang pader namin naging talon at ang sahig naging lawa, at ang aso namin umiiyak.May mga lumilipad na bubong at kapag tumatanong ako kung humina na ang ulan, mas lalong lumalakas.
           
           Sa kinabukasan, noong lumabas ako sa bahay ko nakita ko na maraming nasirang puno at poste. Yung iba nasira rin ang isang bahagi ng bahay nila.
   
           Ngayon yung iba meron na kuryente, wala pa rin sa amin. Mga 3 linggo na kaming ganito.  

deviantID

zkr102's Profile Picture
zkr102
???
Philippines
somebody who likes art..... and is an ironic logical moron.
:la: :icondummylaplz: :la: :icondummylaplz: :la: :icondummylaplz: :la: :icondummylaplz: :la:
I can do things.
:dummy: :icondummydanceplz: :dummy: :icondummydanceplz: :dummy: :icondummydanceplz: :dummy:
Name: ???
Age: It's a number.
Address: I live in a house!
:la: :dummy: :la: :dummy: :la: :dummy: :la: :dummy: :la: :dummy: :la: :dummy: :la: :dummy: :la: :dummy: :la:
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconsugarisacookies:
SugArisaCookies Featured By Owner Sep 24, 2014  Hobbyist
HAPPY BIRTHBDAY MY DEAR FRIEND!!! !LALALALALALALA!!!! IM SINGING FOR YOUR BIRTHDAY! LALALALLLAALLAA!!! 
A CAKE FOR YOU!!~ :iconcakeplz:
Reply
:iconzkr102:
zkr102 Featured By Owner Sep 25, 2014
THANK YOU MAH DEAR FRIEND!!! IMMA GO EAT THE CAKE!
Reply
:iconsugarisacookies:
SugArisaCookies Featured By Owner Sep 25, 2014  Hobbyist
BE CAREFUL, THIS OWL OR EAGLE (WHATEVER) WILL BE WATCHING YOU:iconzoominplz:
Reply
:iconzkr102:
zkr102 Featured By Owner Sep 27, 2014
:iconbackawayplz:
Reply
:iconyasmyn64:
yasmyn64 Featured By Owner Sep 24, 2014  Student Traditional Artist
Happy birthday!!
Reply
:iconzkr102:
zkr102 Featured By Owner Sep 25, 2014
Thank you!
Reply
:iconyasmyn64:
yasmyn64 Featured By Owner Sep 25, 2014  Student Traditional Artist
Np
Reply
:icondamaimikaz:
DamaiMikaz Featured By Owner Jun 18, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks for adding [Tutorial] Beginners mistakes, and how to fix them to your favorites. I'm glad you like my art :)
Reply
:iconzkr102:
zkr102 Featured By Owner Jun 19, 2014
You're welcome! I'm sure that tutorial will be very useful.
Reply
:iconlittleyoku:
LittleYoku Featured By Owner Apr 17, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thank you for the fav <3 [EXO] Xiumin Emoticon 
Reply
Add a Comment: